Projekt: TCP-UDP.

Komunikační software pro PC, tablety a telefony s Windows 8.1 a vyšší.

Úvod

'TCP-UDP' je aplikací pro testování síťové komunikace. Slouží technikům pro odesílání zkušebních zpráv a sledování přijatých. Pracuje ve funkci klienta nebo serveru transportní vrstvy TCP nebo UDP. Zprávy se zadávají v textovém nebo hexadecimálním formátu. Není aplikován žádný vyšší komunikační protokol. Sestavení zprávy má plně v kompetenci uživatel. To vyžaduje znalost testovaného komunikačního protokolu! Využití aplikace směřuje převážně do oblasti průmyslové automatizace. Její obecnost však poskytuje širší využití. Uplatnění může najít také např. v oblasti IoT, tedy internetu věcí, atd.

Pro svoji činnost aplikace využívá připojení k místní síti a k internetu.

Store - stáhnout

Store   Windows 8.1, Windows 10

Store   Windows Phone 8.1, Windows Mobile 10TCP-UDP SW for Win 8.1, Win Phone 8.1 and earlier.Pracovní plocha aplikace

Pracovní plocha aplikace je rozdělena na dvě části. V levém uzkém pruhu se nachází nabídka funkcí a v pravé části vlastní pracovní plocha, kde se zobrazuje obsah dle navolené funkce.

Nabídka funkcí :

 • Nastavení - Vstupní bod aplikace. Přejde na obrazovku pro nastavení parametrů komunikace. Zde se zároveň otvírá a zavírá komunikační linka.
 • Terminál - Hlavní pracovní obrazovka. Přejde na obrazovku kde se zadávají a odesílají zprávy.
 • Statistiky - Přejde na obrazovku pro zobrazení statistik přijatých a odeslaných zpráv.
 • Síť info - Přejde na obrazovku pro zobrazení aktuálních parametrů komunikační sítě.
 • Nápověda - Přejde na obrazovku s nápovědkou, kterou právě čtete.
 • O aplikaci - Přejde na obrazovku s informacemi o aplikaci.

Pod nabídkou funkcí se zobrazuje hlášení Stav. Je zde zobrazen výsledek poslední činnosti.
Hlášení je podbarveno. zelená - činnost byla provedena správně, červená - skončeno s chybou, žlutá - varování nebo informační hlášení.

Nastavení

Vstupní bod aplikace. Obrazovka slouží pro nastavení parametrů komunikace a zároveň pro otevření a uzavření komunikační linky.

Nastavení - Transportní vrstva

Nejdříve se zvolí typ transportní vrstvy: UDP, TCP klient nebo TCP server. Podle této volby se zpřístupní další zadávací pole.

Nastavení - Komunikační linka

Vzdálená IP adresa nebo doménové jméno, sem se zadává IP adresa nebo pojmenování síťové stanice - serveru, ke kterému se připojujeme jako klient.

Vzdálený port nebo jméno služby, sem se zadává číselná hodnota portu nebo pojmenování služby, ke které se připojujeme. Číslo bude v rozsahu 1 až 65535 a jméno bude dle definice IANA (http://www.iana.org). Ve Windows se seznam nachází v souboru "C:\Windows\System32\drivers\etc\services".
Příklad: místo čísla portu 80 mohu zadat http

Místní port nebo jméno služby, sem se zadává obdobná hodnota jako u "Vzdáleného portu nebo pojmenování služby", ale označuje hodnotu na které naše zařízení - server, přijímá připojení z jiného zařízení.

Vázat na adresu nebo adaptér. Jestliže máme v zařízení více síťových rozhraní - adaptérů, můžeme příchozí připojení filtrovat na konkrétní adaptér. Stejně tak i v případě více IP adres našeho zařízení. Pak musíme, ze seznamu, vybrat jeden konkrétní. Jestliže nechceme filtrovat příchozí připojení, pak zvolíme Vázat na libovolnou adresu a libovolný adaptér.

Stiskem tlačítka Připojit nebo Zavřít, otvíráme / zavíráme komunikační linku (socket) pro připojení ke vzdálenému zařízení - serveru. Naše zařízení pracuje ve funkci klientu.

Stiskem tlačítka Naslouchat nebo Zavřít, otvíráme / zavíráme komunikační linku (socket) pro příjem připojení z jiného zařízení. Naše zařízení pracuje ve funkci serveru.

Poznámky:

 • Pro typ UDP lze zvolit, zda se bude také naslouchat na jiném, pevně stanoveném, portu.
 • Modern UI aplikace nedovoluje, v základním nastavení, připojení na jinou Modern UI aplikaci, na stejném zařízení. Neumožňuje tedy použít "localhost".
 • V případě vypnutí Wifi a ostatních bezdrátových zařízení a zároveň vytažení síťového kabelu LAN, může nastat stav, kdy nemáme k dispozici žádné síťové rozhraní - adaptér.
 • Veškerá síťová komunikace podléhá pravidlům nastaveným ve Firewall !
Nastavení - Ostatní

Formát zobrazených dat, nastavuje způsob zobrazení, odesílané a přijaté zprávy, na obrazovce "Terminál".

 • ASCII - pro zobrazení tisknutelných znaků.
 • Hex - pro hexadecimální zobrazení (odděleno mezerami).
 • Dump - pro hexadecimální a ASCII zobrazení ve dvou sloupcích.
 • Mix - pro kombinované zobrazení (tisknutelné znaky jsou v ASCII a ostatní hexa).

Nová zpráva na novou řádku - po označení této volby je každá zpráva zobrazena na samostatném řádku.

Zalamovat text - po označení této volby se zprávy delší než šířka obrazovky, zobrazí na více řádek. Jinak jsou dlouhé zprávy zobrazeny pomocí posuvníků.

Jazyk - pro volbu mezi angličtinou a češtinou.

Terminál

Hlavní pracovní obrazovka. Slouží pro zadávání odesílané zprávy, její odeslání a pro zobrazení přijaté.

Přijaté zprávy - pro zobrazení přijatých zpráv. Formát zobrazení je určen pomocí Formát zobrazených dat na obrazovce "Nastavení".

Odeslané zprávy - pro zobrazení odeslaných zpráv. Formát zobrazení je určen pomocí Formát zobrazených dat na obrazovce "Nastavení".

Pod částí "Odeslané zprávy", je zadávací prvek k vytvoření zprávy pro odeslání. Vpravo od něj je tlačítko Odeslat, pro odeslání na otevřenou síťovou komunikaci (Viz. stránka "Nastavení").

Formát odesílaných dat, nastavuje způsob, jak jsou interpretovány znaky v předchozím zadávacím prvku.

 • ASCII - zpráva je odeslána tak, jak byla zadána.
 • Hex - zpráva je interpretována jako sled hexadecimálně zadaných bajtů, oddělených mezerami.
  Příklad: 10 7B FE 79 16 (Pro zajímavost, tato zpráva odpovídá všeobecné žádosti o data, všem stanicím na průmyslové sběrnici M-Bus)
 • Mix - zpráva je interpretována jako kombinovaná. Tisknutelné znaky jsou v ASCII a ostatní hexa, po bajtech, s prefixem '\'.
  Příklad: GET / HTTP/1.1\0D\0A\0D\0A (Pro zajímavost, tato zpráva odpovídá požadavku na hlavní stránku, z webového serveru)

Tlačítko Smazat smaže všechny "Přijaté zprávy" a všechny "Odeslané zprávy".
Ke smazání dojte také automaticky, když některé z polí přesáhne délku 40960 znaků.

Tlačítko Posl. zprávy vyvolá přechod na obrazovku "Poslední zprávy".

Poslední zprávy

Obrazovka s posledními deseti odeslanými zprávami.

Na této obrazovce nelze zprávy upravovat, slouží pouze k zapamatování odesílaných zpráv a k jejich opětovném výběru pro odeslání. Se zprávou je také zapamatován i "Formát odesílaných dat".

Tlačítko Vyber před každou zprávou, slouží k vybrání této konkrétní zprávy. Ta se nastaví do zadávacího prvku pro odeslání, na obrazovce "Terminál". Zároveň se nastaví také "Formát odesílaných dat".
Obrazovka "Poslední zprávy" se uzavře a přejde se zpět do obrazovky "Terminál".

Tlačítko Zpět bez výběru vyvolá přechod zpět do obrazovky "Terminál", bez výběru konkrétní zprávy. Zadávací prvek pro odeslání se nezmění.

Statistiky

Zobrazení statistik počtu zpráv komunikovaných bez chyby nebo s chybou. Počtu znaků v poslední zprávě nebo celkový součet. Čítače jsou rozděleny zvlášť pro přijaté a odeslané zprávy. Čítače je možné vynulovat stiskem tlačítka "Vynulovat".

Síť info

Obrazovka pro zobrazení aktuálních parametrů komunikační sítě.

Nejdůležitější jsou první dvě položky, Je připojen do LAN a Je připojen do internetu.
Vypovídají o aktuálních komunikačních možnostěch.

Ostatní informace jsou pouze doplňkové, pro zajímavost.

Nápověda

Zobrazí se nápověda, kterou právě čtete.

O aplikaci

Zobrazí se informace o programu, odskok na webové stránky projektu nebo odskok na webovou stránku se zásadami ochrany osobních údajů.

Příklady použití